Reglement: Wetenschappelijke Artikelen

 1. De Universitaire Stichting kan een toelage toekennen voor het geheel of gedeeltelijk dekken van de kosten verbonden met het publiceren van wetenschappelijke artikelen waarvan de auteur of auteurs het overeenstemmende onderzoek verricht hebben aan één van de Belgische Instellingen voor Hoger Onderwijs of Wetenschappelijk Onderzoek.
 2. Een toelage is mogelijk om bij te dragen in volgende kosten voor de publicatie van artikelen in internationale tijdschriften met “peer review”:
  1. de publicatiekosten die aan de auteurs aangerekend worden ("page charges") voor publicatie van wetenschappelijke artikelen in tijdschriften of als bijdrage van de auteur (“article processing fee”) voor publicatie in elektronische tijdschriften,
  2. de kosten voor taalkundig nazicht van wetenschappelijke artikelen,
  3. de kosten voor het vervaardigen of publiceren van illustraties voor wetenschappelijke artikelen. 
 3. De Commissie Publicaties en Subsidies van de Universitaire Stichting kent een toelage toe op basis van de hoge wetenschappelijke kwaliteit, de internationale erkenning en de strikte selectieprocedures van het tijdschrift volgens de in dat wetenschapsdomein geldende normen. Dit kan aangetoond worden, o.m. op basis van voor dat domein goede impactfactoren, opname in de ISI-masterlist, SCOPUS of klassering als A-tijdschrift, en het door het tijdschrift gevolgde redactiebeleid. Voor de illustraties baseert de Commissie Publicaties en Subsidies van de Universitaire Stichting zich bovendien op de beoordeling van de kwaliteit/originaliteit van de illustraties en hun wetenschappelijke relevantie voor het artikel. Bij de beoordeling kan de Commissie zich laten adviseren door wetenschappelijke experts van de betrokken domeinen. 
 4. De Stichting neemt alleen de aanvragen in overweging m.b.t. Illustraties, taalkundig nazicht of "page charges" van onuitgegeven en oorspronkelijke artikelen. Indien de aanvrager of aanvragers op het ogenblik van de aanvraag niet meer verbonden zijn aan een Belgische onderzoeksgroep, dienen ze aan te tonen dat het artikel het resultaat is van onderzoekswerk verricht in een Belgische onderzoeksgroep.
 5. Er moet gebruik gemaakt worden van de subsidie binnen de termijn van twee jaar die aanvangt op de datum van de toekenning ervan; na die termijn keert het gereserveerde bedrag terug naar het patrimonium van de Universitaire Stichting.
 6. Subsidieaanvragen kunnen heel het jaar door ingediend worden bij de Universitaire Stichting, en dienen te worden ingediend via het online-indiensysteem, om een snelle behandeling en besluitvorming te vergemakkelijken. De subsidieaanvragen worden door de leden van een werkgroep van de Commissie Publicaties en Subsidies continu behandeld, in consultatie met de hele commissie en eventueel bevoegde wetenschappers. 
 7. De toegekende toelage kan enkel worden uitbetaald indien het artikel effectief wordt gepubliceerd. De Universitaire Stichting moet een kopie ontvangen van het gepubliceerde artikel, waaraan een subsidie werd toegekend. De vermelding "Met steun van de Universitaire Stichting van België" dient duidelijk in één van de drie landstalen of in de taal van het werk voor te komen op een daartoe geëigende plaats (zoals het dankwoord). De Belgische onderzoeksgroep, bedoeld in art. 1 en art. 4, dient uitdrukkelijk te worden vermeld in het gepubliceerde artikel. 
 8. De auteur of auteurs verbinden er zich toe het gepubliceerd werk te deponeren in de bibliografische databank van de instelling waar het onderzoek werd uitgevoerd en als « Open Access » beschikbaar te stellen binnen de beperkingen van het copyright voor betalende tijdschriften en de confidentialiteitsovereenkomsten. 
 9. De Universitaire Stichting moet de bewijzen krijgen voor de kosten van de illustraties, van het taalkundig nazicht, van de "page charges" of van dearticle processing fee”. 
 10. Indien aan de voorwaarden van art. 7 is voldaan, maakt de Universitaire Stichting het bedrag van de toegekende subsidie over op aanvraag van de auteur en op basis van voorgelegde bewijsstukken. 
 11. Door de indiening van de subsidieaanvraag betuigen de auteurs hun akkoord met het reglement.

 

Januari 2019