Reglement: Wetenschappelijke Tijdschriften

 1. De Universitaire Stichting kan subsidie verlenen om het uitgeven te bevorderen van tijdschriften met hoogstaand wetenschappelijk niveau waarvan het wetenschappelijke redactiecomité in België gevestigd is.
 2. De Stichting houdt, voor het toekennen van de subsidie, vooral rekening met de volgende beschouwingen :
  1. tijdschriften met referees, bij voorkeur extern aan het tijdschrift;
  2. tijdschriften met internationale erkenning en verspreiding;
  3. tijdschriften die regelmatig verschijnen en geen langdurige achterstanden kennen;
  4. tijdschriften die zich bevinden in een gezonde financiële situatie of waarvan geoordeeld wordt dat de financiële situatie gezond zal worden;
  5. tijdschriften met een project  voor:
   • het beschikbaar stellen van de archieven onder elektronische vorm, zo mogelijk in Open Access,
   • het plaatsen van de nieuwe nummers op internet, bij voorkeur in Open Access.
 3. De subsidie kan worden toegekend voor drie jaren; de uitbetaling zal gebeuren op jaarlijkse basis na publicatie van het (de) volume(s) van het betreffende jaar en voorlegging van de nodige bewijsstukken. De driejarige periodes zijn: 2020-2022, 2023-2025, ... 
 4. De subsidies voor de tijdschriften zijn uitsluitend bedoeld om de productie- of distributiekosten te helpen dekken.
 5. Tijdschriften komen slechts in aanmerking indien er reeds minstens twee jaargangen verschenen zijn op het ogenblik van de aanvraag. 
 6. Het secretariaat van de Stichting betaalt, op vraag van de subsidie-ontvanger, de publicatiekosten, waarvan de verantwoodingsstukken haar door de subsidieontvanger worden overgemaakt, binnen de grenzen van het toegekende krediet.
 7. Er moet gebruik gemaakt worden van de subsidies binnen het jaar dat volgt op de jaargang waarvoor de subsidie wordt verleend. Na die termijn keert het overblijvende bedrag naar het patrimonium van de Stichting terug.
 8. De subsidie-ontvanger stuurt bij het verschijnen van elk nieuw nummer één exemplaar naar de Universitaire Stichting of geeft voor een elektronisch tijdschrift het URL-adres van het nummer aan. Het logo van de Universitaire Stichting en de vermelding "Uitgegeven met steun van de Universitaire Stichting van België" in één van de drie landstalen of in de taal van het tijdschrift moeten op een goed zichtbare plaats in elk nummer van het tijdschrift worden opgenomen.
 9. De aanvragen dienen ingediend te worden via het daartoe bestemd online-systeem. De aanvraag dient bij de Universitaire Stichting te worden ingediend vóór 15 april voorafgaand aan het eerste jaar van de driejarige periode, bedoeld in Art. 3, waarop de aanvraag betrekking heeft. 
 10. Nieuwe aanvragen kunnen ook ingediend worden in de loop van de driejarige periode bedoeld in Art. 3. De voorwaarde van Art. 5 dient echter vervuld te zijn. In dit geval dient de aanvraag ingediend te worden vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan het eerste jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, en kan de subsidie slechts worden toegekend voor de resterende jaren van de periode van drie jaar, bedoeld in Art 3.
 11. De ingediende documenten worden niet aan de indieners teruggezonden. Door de indiening van de subsidieaanvraag betuigen de indieners hun akkoord met het reglement.